About Us Events/Photo Gallery

Virtual Buyer Seller Meet for exploring opportunities in Agricultural sector

Posted on: December 17, 2021 | Back | Print

As a part of its initiatives to explore business opportunities in agriculture and food processing sector, the Embassy of India in Hanoi and the Consulate General of India in Ho Chi Minh city, in collaboration with the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) organized a Virtual Buyer Seller Meet for exploring opportunities in agricultural sector. The event saw participation of more than 30 agriculture and food processing companies from India and Vietnam.

In his keynote address, Shri Subhash P. Gupta, Charge d’Affairs of the Embassy of India underscored the importance of agriculture sector in bilateral economic cooperation between India Vietnam. Highlighting the support and encouragement from both countries in sustainable agriculture, bio-technology, post-harvest technology and green agriculture, he emphasized on widening of business opportunities for agricultural companies of both countries and encouraged them to explore all possible opportunities though B2B engagements.
************
Là một phần trong các sáng kiến ​​nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm Chế biến (APEDA) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sự kiện Giao lưu doanh nghiệp trực tuyến với mục tiêu tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Sự kiện có sự tham gia của hơn 30 công ty nông nghiệp và chế biến thực phẩm từ Ấn Độ và Việt Nam.

Trong bài phát biểu của mình, ông Subhash P. Gupta, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Ấn Độ, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành nông nghiệp trong hợp tác kinh tế song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam. Bên cạnh sự hỗ trợ và khuyến khích từ cả hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, công nghệ sinh học, công nghệ hậu thu hoạch và nông nghiệp xanh, ông nhấn mạnh đến việc mở rộng cơ hội kinh doanh cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp của cả hai nước, và khuyến khích họ khám phá tất cả các cơ hội có thể có thông qua các cam kết giữa các doanh nghiệp (B2B).
Go to Top