About Us Events/Photo Gallery

India@75: Ambassador's Address at Party's External Relations Commission

Posted on: December 03, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma was invited by the External Relations Commission of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam on 3 December 2021 to deliver an address on India’s Foreign Policy. Vice Chairman of the Commission, His Excellency Truong Quang Hoai Nam gave opening remarks at the interaction. The engagement was part of Embassy’s multifaceted outreach to mark the #AzadiKaAmritMahotsav.
***
Đại sứ Pranay Verma đã được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mời thuyết trình về Chính sách Đối ngoại của Ấn Độ vào ngày 3 tháng 12 năm 2021. Phó Trưởng Ban Trương Quang Hoài Nam phát biểu khai mạc buổi giao lưu. Sự kiện là một phần trong hoạt động tiếp cận nhiều mặt của Đại sứ quán nhằm đánh dấu 75 năm độc lập của Ấn Độ.
 Go to Top