About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Visit to Yen Bai Province

Posted on: October 02, 2021 | Back | Print

During his visit to Yen Bai province on 02 October 2021, Ambassador Pranay Verma met the Party Secretary of the province, H.E. Mr. Do Duc Duy and held wide-ranging discussions on ongoing cooperation and future opportunities between India and Yen Bai in areas such as trade, investment, tourism and cultural exchanges.
 
During the visit, both sides signed an MOU for Indian grant assistance under the Quick Impact Project (QIP) programme to construct an irrigation canal in Van Chan District of the province, which will provide irrigation for 20 hectares of farmland and directly benefit more than 1500 families. Though small in size, the Quick Impact Projects, which are implemented in a short period of time, bring tangible and speedy benefits to the local community. Speaking at the signing ceremony of the MOU, Ambassador Pranay Verma noted that these grassroots projects, in their own small way, contributed to Vietnam’s efforts to achieve Sustainable Development Goals.
 
Ambassador’s visit highlighted India’s close developmental and economic engagement with Yen Bai Province. So far, eight Indian companies have invested in Yen Bai with total registered capital of more than US$ 25 million, generating direct employment for over 1000 local people. India has also partnered with Yen Bai Province to implement various development projects in healthcare and community infrastructure.
 
***
 
Trong chuyến thăm tỉnh Yên Bái ngày 02/10/2021, Đại sứ Pranay Verma đã gặp Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và đã tổ chức các cuộc thảo luận sâu rộng về quan hệ hợp tác đang diễn ra và các cơ hội trong tương lai giữa Ấn Độ và Yên Bái trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa.
 
Trong chuyến thăm, cả hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về viện trợ không hoàn lại của Ấn Độ trong khuôn khổ chương trình Dự án Tác động Nhanh (QIP) để xây dựng một kênh thủy lợi ở huyện Văn Chấn của tỉnh, cung cấp nước tưới cho 20 ha đất nông nghiệp và trực tiếp thu lợi cho hơn 1500 các gia đình. Mặc dù có quy mô nhỏ nhưng các Dự án Tác động Nhanh, được thực hiện trong thời gian ngắn, mang lại lợi ích rõ ràng và nhanh chóng cho cộng đồng địa phương. Phát biểu tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ, Đại sứ Pranay Verma nói rằng các dự án cấp cơ sở này, bằng cách thức nhỏ của mình, đã đóng góp vào nỗ lực của Việt Nam trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.
 
Chuyến thăm của Đại sứ đã nêu bật sự gắn bó phát triển và kinh tế của Ấn Độ với tỉnh Yên Bái. Đến nay đã có 8 công ty Ấn Độ đầu tư vào Yên Bái với tổng vốn đăng ký hơn 25 triệu USD, tạo việc làm trực tiếp cho hơn 1000 người dân địa phương. Ấn Độ cũng đã hợp tác với tỉnh Yên Bái để thực hiện các dự án phát triển khác nhau trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng cộng đồng.
 
May be an image of 3 people and people standing
May be an image of 6 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 2 people and people standing
May be an image of 6 people and indoor
May be an image of 8 people, people standing and text that says
 
Vietnamese Media coverage:
 

[yenbai.gov.vn]:https://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=27014&l=Tintrongtinh&lv=4

[yenbaitv.org.vn]:https://yenbaitv.org.vn/an-do-tai-tro-thuc-hien-du-an-hieu-qua-nhanh-tai-huyen-van-chan-79038.media

[vtv.vn]:https://vtv.vn/xa-hoi/trong-125-cay-giang-huong-o-yen-bai-ky-niem-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-an-do-20211003234314796.htm

[yenbaitv.org.vn]:https://yenbaitv.org.vn/tang-cuong-moi-quan-he-hop-tac-giua-an-do-voi-tinh-yen-bai-79040.media

[yenbai.gov.vn]:https://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=27014&l=Tintrongtinh

[yenbai.gov.vn]:https://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=27013&l=Tintrongtinh

[baoyenbai.com.vn]:http://www.baoyenbai.com.vn/11/218898/Bi_thu_Tinh_uy_Do_Duc_Duy_tiep_Dai_su_Dac_menh_toan_quyen_An_Do_.aspx

 

Go to Top