About Us Events/Photo Gallery

India@75: Webinar on “Gandhian Philosophy and Resolve for Sustainable Future” and Book Release of Vietnamese Translation of Mahatma Gandhi's "Hind Swaraj"

Posted on: October 02, 2021 | Back | Print

To mark Mahatma Gandhi’s 152nd Birth Anniversary, the Embassy and Swami Vivekananda Cultural Centre hosted a webinar on “Gandhian Philosophy and Resolve for Sustainable Future” on October 2nd 2021.
Two eminent experts — the internationally acclaimed speaker on Gandhian philosophy from India, Dr. Shobhana Radhakrishna, and Dr. Phan Anh Tu from University of Social Sciences and Humanity, HCM City — were invited as Guest Speakers.
 
Ambassador of South Africa to Vietnam, H.E. M.K. Lekgoro was the Special Guest, who in his remarks, gave a fascinating account of Mahatma Gandhi’s deep influence on South African society and the country’s anti-colonial and anti-apartheid struggles.
 
In his opening remarks, Ambassador Pranay Verma spoke of the ever growing relevance of Mahatma Gandhi’s philosophy in addressing the myriad challenges the world is facing today and in securing its sustainable future.
 
During the webinar, Ambassador Pranay Verma also released the Vietnamese translation of Mahatma Gandhi’s book “Hind Swaraj” by Dr. Le Thi Hang Nga of Vietnam Academy of Social Sciences.
 
May be an image of 6 people and text that says
 
May be an image of 2 people, people sitting and people standing
May be an image of 2 people and people standing
May be an image of 2 people
May be an image of 4 people, screen and indoor
May be an image of 2 people, screen and text
***
Để đánh dấu Kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi, Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda đã tổ chức hội thảo trực tuyến về “Triết học Gandhi và giải pháp cho tương lai bền vững” vào ngày 2 tháng 10 năm 2021.
 
Hai chuyên gia nổi tiếng - diễn giả nổi tiếng thế giới về triết học Gandhian đến từ Ấn Độ, Tiến sĩ Shobhana Radhakrishna và Tiến sĩ Phan Anh Tú từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh - được mời làm Diễn giả.
 
Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, Ngài M.K. Lekgoro là Khách mời Đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, ông đã trình bày một cách hấp dẫn về ảnh hưởng sâu rộng của Mahatma Gandhi đối với xã hội Nam Phi và các cuộc đấu tranh chống thực dân và chống phân biệt chủng tộc của đất nước.
 
Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma đã nói về tầm quan trọng ngày càng tăng của triết lý Mahatma Gandhi trong việc giải quyết vô số thách thức mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay và trong việc đảm bảo tương lai bền vững của nó.
 
Trong hội thảo trực tuyến, Đại sứ Pranay Verma cũng đã công bố bản dịch tiếng Việt cuốn sách “Hind Swaraj” của Tiến sĩ Lê Thị Hằng Nga thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
 
May be an image of 5 people
May be an image of 2 people and screen
May be an image of 5 people and text

Go to Top