About Us Events/Photo Gallery

India's THSTI Extends Assistance for Vietnam's COVID-19 Vaccine Development

Posted on: September 23, 2021 | Back | Print

As part of on-going cooperation between India and Vietnam in the fight against COVID-19, the Translational Health Science and Technology Institute (THSTI), a state-of-the-art centre under the Department of Biotechnology of Government of India, signed a Memorandum of Understanding for collaborative research with Nanogen Pharmaceutical Biotechnology (NPB) JSC of Vietnam on 23 September 2021 to extend assistance in assessing the immunogenicity of the NanoCovax vaccine which is one of the indigenous vaccines being developed in Vietnam against COVID-19.
 
The results from THSTI’s assessment would provide critical inputs for NPB to seek emergency use authorization for the NanoCovax vaccine from the Government of Vietnam.
In his remarks at the virtual ceremony, Ambassador Pranay Verma described the collaboration as a concrete manifestation of the close engagement between India and Vietnam to support each other’s efforts in the fight against COVID-19 pandemic.
 
At the event, Secretary of Department of Biotechnology, Government of India, Dr. Renu Swarup sent a congratulatory message. Ambassador of Vietnam in India, H.E. Pham Sanh Chau also addressed the event.
 

Là một phần của hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Covid-19, Viện Khoa học Công nghệ Y tế Liên hợp (THSTI), một trung tâm tân tiến thuộc Cục Công nghệ sinh học của Chính phủ Ấn Độ, đã ký Một bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược phẩm Nanogen (NPB) của Việt Nam vào ngày 23 tháng 9 năm 2021 để mở rộng hỗ trợ trong việc đánh giá tính miễn nhiễm của vắc-xin NanoCovax, một trong những vắc-xin chống lại Covid-19 đang được phát triển ở Việt Nam. Kết quả từ đánh giá của THSTI sẽ cung cấp các đầu vào quan trọng đối với NPB để tìm kiếm quyền sử dụng khẩn cấp cho vắc-xin NanoCovax từ Chính phủ Việt Nam.

Trong nhận xét của mình tại lễ ký kết trực tuyến, Đại sứ Pranay Verma đã mô tả sự hợp tác như một biểu hiện cụ thể của sự hợp tác chặt chẽ giữa Ấn Độ và Việt Nam trong việc hỗ trợ các nỗ lực của nhau trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Trong sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ của Chính phủ Ấn Độ, Tiến sĩ Renu Swarup, đã gửi một thông điệp chúc mừng. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu đã phát biểu sự kiện THSTI ở New Delhi.

 
Go to Top