About Us Events/Photo Gallery

India@75: Webinar on India-Vietnam Agricultural Trade

Posted on: September 13, 2021 | Back | Print

As part of efforts to promote agricultural cooperation and trade between India and Vietnam, the Embassy hosted an interactive webinar with the regulatory authorities of the two countries on 13 September 2021 to exchange views on the entire spectrum of regulatory and market access issues and promote better mutual understanding of each other's safety and quality standards in agriculture trade.
 
Agriculture and allied commodities are an important component of India-Vietnam bilateral trade, accounting for nearly 20% of the trade basket in 2020-21. Agriculture trade brings direct benefits to farming communities of the two countries and therefore, an important priority in Embassy's trade promotion activities. Agricultural cooperation has also been one of the mainstays of traditional bilateral cooperation between India and Vietnam as symbolized by iconic Indian development projects in Vietnam such as the Cuu Long Delta Rice Research Institute and Southern Fruit Research Institute (SOFRI) in Tien Giang.
 
***
 
Là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam, Đại sứ quán đã tổ chức hội thảo tương tác trực tuyến với các cơ quan quản lý của hai bên vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 để trao đổi quan điểm về toàn bộ các vấn đề pháp lý và tiếp cận thị trường, đồng thời thúc đẩy hơn hiểu biết lẫn nhau về các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong thương mại nông nghiệp.
 
Nông nghiệp và các mặt hàng hợp tác là một thành phần quan trọng của thương mại song phương Ấn Độ-Việt Nam, chiếm gần 20% trong giỏ thương mại giai đoạn 2020-21. Thương mại nông nghiệp mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng nông dân hai nước và do đó, là một ưu tiên quan trọng trong các hoạt động xúc tiến thương mại của Đại sứ quán. Hợp tác nông nghiệp cũng là một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác song phương truyền thống giữa Ấn Độ và Việt Nam, được thể hiện qua các dự án phát triển mang tính biểu tượng của Ấn Độ tại Việt Nam như Viện Nghiên cứu Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam (SOFRI) ở Tiền Giang.
 

Go to Top