About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Keynote Remarks at Webinar on India-Vietnam Textile and Apparel Meet

Posted on: September 11, 2021 | Back | Print

Ambassador made keynote remarks at a webinar titled “India-Vietnam Textile and Apparel Meet” on 11 September 2021 organized by Indian Business Chamber in Hanoi, Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) and Textile Association of India.
 
Textile is one of the key sectors of India-Vietnam bilateral trade and a priority area of our trade promotion efforts. Ambassador highlighted the new opportunities in promoting Indian textile exports to Vietnam and underlined the significance of recent policy measures taken by Government of India, including the Production Linked Incentive (PLI) scheme for Textiles, that will reposition India’s textile industry at the forefront of global production and value chains.
 
***
Đại sứ đã có bài phát biểu tại hội thảo trực tuyến có tiêu đề “Gặp gỡ Dệt may Việt Nam - Ấn Độ” vào ngày 11 tháng 9 năm 2021 do Phòng Doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Dệt may Ấn Độ tổ chức.
 
Dệt may là một trong những ngành chủ chốt của thương mại song phương Ấn Độ - Việt Nam và là lĩnh vực ưu tiên trong các nỗ lực xúc tiến thương mại của hai nước. Đại sứ nêu bật những cơ hội mới trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ sang Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp chính sách gần đây mà Chính phủ Ấn Độ thực hiện, bao gồm cả chương trình Khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) cho ngành dệt may, sẽ tái định vị ngành dệt may của Ấn Độ ở vị trí hàng đầu trong sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.
 
 
Go to Top