About Us Events/Photo Gallery

India's COVID-19 Assistance to Vietnam

Posted on: August 30, 2021 | Back | Print

The Indian Navy Ship INS AIRAVAT arrived at Ho Chi Minh City on 30 August 2021 bringing 100 Metric Tons of Liquid Medical Oxygen and 300 Oxygen Concentrators as a friendly contribution from the people and Government of India to the people and Government of Vietnam in their ongoing fight against the COVID-19 pandemic, symbolizing our commitment to our Comprehensive Strategic Partnership with Vietnam.
***
Tàu Hải quân Ấn Độ #INSAIRAVAT đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 8 năm 2021 mang theo 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy như một đóng góp hữu nghị của nhân dân và Chính phủ Ấn Độ cho nhân dân và Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, tượng trưng cho cam kết của chúng tôi trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.


Go to Top