About Us Events/Photo Gallery

India@75: On-line Event to Introduce WHO mYoga App

Posted on: July 16, 2021 | Back | Print

At an on-line event organized by the Swami Vivekananda Cultural Centre in Hanoi on 15 July 2021to introduce the new WHO mYoga App, Ambassador Pranay Verma highlighted the App as a major step towards wider access to quality instructions in Yoga through the digital platform and encouraged participants at the event to use and promote the App. He hoped that the popularity of Yoga in Vietnam would receive further boost with the new App.

The mYoga App, developed through collaboration between India’s Ministry of AYUSH and the World Health Organization (WHO), was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi on the occasion of the 7th International Day of Yoga on 21 June 2021. The App is aimed at spreading Yoga across the world and contribute to the efforts of ‘One World, One Health’.
***
Tại một sự kiện trực tuyến do Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda tổ chức ở Hà Nội vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 để giới thiệu Ứng dụng mYoga mới của WHO, Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh Ứng dụng là một bước tiến quan trọng nhằm tiếp cận rộng rãi hơn các hướng dẫn Yoga chất lượng thông qua nền tảng kỹ thuật số và khuyến khích những người tham gia sự kiện sử dụng và quảng bá Ứng dụng. Đại sứ hy vọng sự phổ biến của Yoga tại Việt Nam sẽ được đẩy mạnh hơn nữa với Ứng dụng mới này.

Ứng dụng mYoga được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Bộ AYUSH của Ấn Độ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), được Thủ tướng Narendra Modi ra mắt nhân dịp Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 vào 21 tháng 6 năm 2021. Ứng dụng này nhằm mục đích truyền bá Yoga trên toàn thế giới và đóng góp vào nỗ lực của 'Một thế giới, Một sức khỏe'.Go to Top