About Us Events/Photo Gallery

Ambassador's Remarks at PHD Chamber's Webinar on “Global Trade and Investment Opportunities for Indian Industry in Vietnam”

Posted on: July 30, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma delivered keynote remarks at a virtual interactive series on “Global Trade and Investment Opportunities for Indian Industry in Vietnam” organized by the PHD Chamber of Commerce and Industries on 30 July 2021. Ambassador highlighted the emerging opportunities for businesses in India and Vietnam in the current context of #Covid19 pandemic and urged them to leverage each other’s fundamental strengths and growth aspirations for mutual benefit. He underlined the need for greater B2B engagement, including among the MSMEs and agri-business sectors of the two countries, to expand the ongoing trade and to identify new opportunities, and offered all assistance for facilitating such contacts.
***
Đại sứ Pranay Verma đã có bài phát biểu tại series tương tác trực tuyến về “Cơ hội đầu tư và thương mại toàn cầu cho ngành công nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam” do Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD tổ chức vào ngày 30 tháng 7 năm 2021. Đại sứ nhấn mạnh những cơ hội mới nổi cho các doanh nghiệp ở Ấn Độ và Việt Nam trong bối cảnh hiện tại của đại dịch #Covid19 và thúc giục họ tận dụng sức mạnh cơ bản và khát vọng hồi sinh của nhau để cùng có lợi. Đại sứ nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham gia mạnh mẽ hơn của B2B - doanh nghiệp với doanh nghiệp, bao gồm giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp của hai nước, để mở rộng thương mại đang diễn ra và xác định các cơ hội mới, đồng thời đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tiếp xúc như vậy.

Go to Top