About Us Events/Photo Gallery

Ambassador’s address to ASEAN-India Business Council

Posted on: August 04, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma addressed a webinar on “ASEAN-India Trade Ties in the Context of COVID-19” organized by the ASEAN-India Business Council (AIBC) on 4 August 2021. He spoke of the importance of ASEAN in India’s global trade engagement and highlighted Vietnam’s role in it. Ambassador underlined India’s resolve to be a leading factor in the global economic revival with the vision of #AatmaNirbharBharat and a series of transformative reforms being undertaken to make India more attractive for its trade and investment partners.
***
Đại sứ Pranay Verma đã phát biểu tại hội thảo trực tuyến về “Quan hệ thương mại ASEAN-Ấn Độ trong bối cảnh COVID-19” do Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Ấn Độ (AIBC) tổ chức vào ngày 4 tháng 8 năm 2021. Ông nói về tầm quan trọng của ASEAN trong tham gia thương mại toàn cầu của Ấn Độ và nêu bật vai trò của Việt Nam trong đó. Đại sứ nhấn mạnh quyết tâm của Ấn Độ trở thành nhân tố hàng đầu trong sự phục hồi kinh tế toàn cầu với tầm nhìn Ấn Độ Từ Cường #AatmaNirbharBharat và một loạt cải cách chuyển đổi đang được thực hiện để làm cho Ấn Độ trở nên hấp dẫn hơn đối với các đối tác thương mại và đầu tư.

Go to Top