About Us Events/Photo Gallery

Ambassador hosts DAV Delegation

Posted on: April 05, 2021 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma hosted a working lunch for the President of Diplomatic Academy of Vietnam (DAV), Dr. Pham Lan Dzung and other senior scholars of DAV at the India House on 01 April 2021 to exchange views on regional and global issues of shared interest. DAV is the premier academic institution associated with the Ministry of Foreign Affairs and a leader in strategic studies in Vietnam.

***

Đại sứ Pranay Verma đã có một buổi ăn trưa với Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV), Tiến sĩ Phạm Lan Dung và các học giả cấp cao khác của DAV tại nhà riêng vào ngày 01 tháng 4 năm 2021 để trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. DAV là cơ sở đào tạo hàng đầu liên kết với Bộ Ngoại giao và là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược tại Việt Nam.

Go to Top