About Us Events/Photo Gallery

India@75: India-Vietnam Virtual Workshop on Coastal Erosion - 24.03.2021

Posted on: March 31, 2021 | Back | Print

India-Vietnam multi-faceted partnership added a new dimension by exploring ways to deal with the common challenges posed by climate change to their marine environment and ecology. At a Joint Workshop on “Coastal Erosion and Protection” held on 24 March 2021 through virtual links, experts from India’s Ministry of Earth Sciences (MoES) and Vietnam’s Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) exchanged technical expertise and best practices to protect their long coastlines and promote sustainable development of their coastal regions.

In his opening remarks to the Workshop, Ambassador Pranay Verma described the engagement as a fine example of the long tradition of development partnership between India and Vietnam and its focus on collaboration to find solutions to common developmental challenges. He proposed building on such practical cooperation based on the convergences between India’s Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) and Vietnam’s ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP).

Ambassador also underlined the importance of the event as part of India’s engagement with close partners in a year marking the launch of the 75th anniversary of India’s Independence.

***

Hội thảo Ấn Độ-Việt Nam về Sạt lở bờ biển - ngày 24 tháng 3 năm 2021
Quan hệ đối tác đa dạng Ấn Độ-Việt Nam bổ sung thêm một lĩnh vực mới bằng cách tìm kiếm cách thức đối phó với thử thách chung do biến đổi khí hậu gây ra đối với môi trường và sinh thái biển. Tại cuộc hội thảo chung về "Sạt lở và Bảo vệ bờ biển" tổ chức ngày 24 tháng 3 năm 2021 qua hình thức trực tuyến, các chuyên gia của Bộ Khoa học Trái Đất của Ấn Độ và Bộ Tài Nguyên và Môi trường của Việt Nam đã trao đổi chuyên môn và biện pháp bảo vệ bờ biển và thúc đẩy phát triển bền vững ở các khu vực ven biển của hai quốc gia.

Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma mô tả quan hệ này là minh chứng sinh động của quan hệ đối tác truyền thống giữa Ấn Độ và Việt Nam, và tập trung vào hợp tác tìm kiếm giải pháp cho những thử thách phát triển chung. Đại sứ đề xuất xây dựng quan hệ hợp tác thực tiễn dựa trên sự giao thoa của Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ (IPOI) và Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Việt Nam (AOIP).

Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện, một phần của quan hệ giữa Ấn Độ và các đối tác thân thiết trong năm kỷ niệm lần thứ 75 Ấn Độ giành độc lập.
Go to Top