About Us Events/Photo Gallery

14th ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus

Posted on: December 10, 2020 | Back | Print

In a special gesture, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh was invited by the Chair, Vietnam to deliver an address at the 10th Anniversary of the founding of the ASEAN Defence Minister Meet Plus (ADMM+) on 10 December 2020 held over videoconference. In his remarks, Raksha Mantri highlighted the importance of peace and stability in the Indo-Pacific region. He appreciated the central role of ASEAN-led forums, including ADMM Plus in promoting dialogue and engagement towards a pluralistic, cooperative security order in Asia.
***
Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã được mời phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông đánh giá cao vai trò trung tâm của các diễn đàn do ASEAN điều hành, bao gồm ADMM mở rộng, trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác hướng đến trật tự đa nguyên, hợp tác an ninh tại châu Á.Go to Top