About Us Events/Photo Gallery

Ambassador Meets Vice Chairman in President's Office

Posted on: November 11, 2020 | Back | Print

Ambassador Pranay Verma had a productive exchange of views with the newly appointed Vice Chairman in President’s Office, H.E. Mr. Le Khanh Hai on 6 November 2020.
***
Đại sứ Pranay Verma đã có một buổi trao đổi có hiệu quả với Phó Chủ Nhiệm mới được bổ nhiệm của Văn phòng Chủ tịch nước, Ngài Lê Khánh Hải vào ngày 6/12/2020.Go to Top