Sitemap  Contact Feedback
Use of Thuraya/Irridium Satellite phones is banned in India. Unauthorised use of such phones will lead of confiscation of the same and will attract prosecution as per relevant laws governing use of satellite phones in India. Visitors are advised not to carry/use satellite phones during their visit to India.
Ấn Độ cấm sử dụng điện thoại vệ tinh Thuraya/Irridium. Người sử dụng trái phép loại điện thoại này sẽ bị tịch thu điện thoại và khởi tố theo luật pháp liên quan đến việc sử dụng điện thoại vệ tinh tại Ấn Độ. Vì vậy, du khách khi đến thăm Ấn Độ không nên mang theo hay sử dụng điện thoại vệ tinh.
Home India-Viet Nam Relations Scholarships ICCR Scholarships Helpline
ICCR Scholarships Helpline
A helpline email has been created to address queries, requests from students who wish to apply under various ICCR scholarship schemes, live students and the alumni: studentshelpline.iccr@gov.in 

\r\n äæ°á»ng dây nóng ä‘ã ä‘æ°á»£c thiết láºp ä‘ể phản hồi các thắc mắc/yêu cầu của những há»c viên dá»± ä‘ịnh ná»™p hồ sæ¡ há»c bổng ICCR, sinh viên và cả những cá»±u du há»c sinh của chæ°æ¡ng trình há»c bổng này: studentshelpline.iccr@gov.in